top of page

כרטיס שחקן - רישום שחקן לליגה - עונת 2022
כולל הצהרת בריאות ופטור מאחריות
ותו ירוק (בהתאם למגבלות הבריאות המתעדכנות במדינת ישראל)
ימולא על ידי כל שחקן באופן אישי

bottom of page