top of page

כרטיס שחקן - רישום שחקן לליגה - עונת 2021

כולל הצהרת בריאות ופטור מאחריות

ותו ירוק (בהתאם למגבלות הבריאות המתעדכנות במדינת ישראל)

ימולא על ידי כל שחקן באופן אישי

bottom of page